کودکار فاروئر پي تي او گرد

توضیحات محصول

اين ماشين براي کودکاري، احياي جوي‌ها و سله‌شکني مزارع ذرت، سويا، آفتابگردان، حبوبات و ساير محصولات رديفي به کار مي‌رود. فاصله رديف‌ها در اين ماشين قابل تنظيم بوده و در اندازه‌هاي 4 و 6 رديفه موجود است. حرکت دوراني سيستم محرک موزع کود در اين ماشين از پي‌تي‌او تراکتور و از طريق يک جعبه‌دنده تأمين مي‌گردد. از آنجاييکه ميزان ريزش کود بايد با سرعت پيشروي تراکتور متناسب باشد از اينرو هنگام کار با اين ماشين، پي‌تي‌او بايد در وضعيت چرخ‌گرد قرار بگيرد.
لازم به ذکر است که اين ماشين تنها با تراکتورهايي مانند مسي فرگوسن 285 که محور پي‌تي‌او آنها داراي وضعيت چرخ‌گرد مي‌باشد، کار مي‌کنند.

جدول مشخصات

مشخصات فنی

چهار ردیفه

شش ردیفه

ظرفيت مخزن کود

Lit 300

Lit 450

قدرت مورد نياز

Hp 45


Hp 60

عرض کار

cm 325

cm 475

حداقل وزن

Kg 285

Kg 335