کولتيواتور کودريز زمين گرد

توضیحات محصول

اين ماشين براي انجام همزمان عمليات کودکاري، احياي جوي‌ها، مبارزه با علف‌هاي هرز موجود در جوي‌ها و سله‌شکني مزارع ذرت، سويا، آفتابگردان، حبوبات و ساير محصولات رديفي به کار مي‌رود.  فاصله رديف‌ها در اين ماشين قابل تنظيم بوده و در اندازه‌هاي 4 و 6 رديفه موجود است. سيستم محرک موزع کود در اين ماشين از طريق يک چرخ زمين‌گرد به کار مي‌افتد و از اينرو مقدار ريزش بذر متناسب با سرعت پيشروي تنظيم مي‌گردد.

جدول مشخصات

مشخصات فنی

چهار ردیفه

شش ردیفه

ظرفيت مخزن کود

Lit 300

Lit 450

قدرت مورد نياز

Hp 45

Hp 60

عرض کار

cm 325

cm 475

حداقل وزن

Kg 350

Kg 400