کودکار فاروئر زمين گرد

توضیحات محصول

اين ماشين براي کودکاري، احياي جوي‌ها و سله‌شکني مزارع ذرت، سويا، آفتابگردان، حبوبات و ساير محصولات رديفي به کار مي‌رود. فاصله رديف‌ها در اين ماشين قابل تنظيم بوده و در اندازه‌هاي 4 و 6 رديفه موجود است. سيستم محرک موزع کود در اين ماشين از طريق يک چرخ زمين‌گرد به کار مي‌افتد و از اينرو مقدار ريزش بذر متناسب با سرعت پيشروي تنظيم مي‌گردد.

جدول مشخصات

مشخصات فنی

چهار ردیفه

شش ردیفه

ظرفيت مخزن کود

Lit 300

Lit 450

قدرت مورد نياز

Hp 45

Hp 60

عرض کار

cm 325

cm 475

حداقل وزن

Kg 300


Kg 350