بذرکار کودکارخطی کار روی پشته عریض

توضیحات محصول

این بذرکار کاشت 4 خط بذر به فاصله 14 سانتیمتر روی پشته‌های بلند به پهنای 53 سانتیمتر انجام می‌دهد. بوسیله این ماشین کودکاری در دو خط بین خطوط کشت بذر انجام می‌گردد. پشته‌ها با ایجاد جوی‌هایی به عرض 22 و عمق 15 سانتیمتر از یکدیگر جدا می‌شوند. با استفاده از این بذرکار کود در عمق پایین‌تر نسبت به بذر و بین دو خط کشت بذر قرار می‌گیرد، از اینرو با حفظ فاصله مناسب از صدمه‌دیدگی بذر جلوگیری می‌شود.

مزایا:

 • کشت و بسترسازی همزمان.
 • افزایش سطح زیر کشت.
 • منطبق با نوع خاک مزارع ایران.
 • کشت کود با فاصله و عمق مشخص نسبت به بذر.
 • صرفه‌جویی تا 50% در مصرف بذر (مصرف 180 تا 150 کیلوگرم بذر در هکتار).
 • صرفه‌جویی 20%تا 30% در مصرف کود.
 • کاهش 25% تا 35% در مصرف آب.
 • هدایت و تخلیه روان‌آب‌ها.
 • افزایش 30% تا 50% در برداشت محصول.
 • کاهش هزینه تولید تا 25%.
 • کاهش تلفات محصول.

 

جدول مشخصات

مشخصات فني

عرض کار 225 سانتیمتر

عرض کار 300 سانتیمتر

تعداد واحد

3

4

تعداد خط کشت

12

16

عرض پشته

cm 50  

cm 50  

عرض جوی

cm 25  

cm 25  

ظرفيت مخزن بذر

Lit 280  

Lit 385  

ظرفيت مخزن كود

Lit 300  

Lit 400  

قدرت مورد نياز

Hp 100

Hp 110

حداقل وزن

Kg 1000

Kg 1200