كرج، ميدان استاندارد، رزكان نو، روبروي اداره بهبود شير